Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Відносини дія законодавства які норм працю про на поширюється


Акти трудового законодавства виокремили з-поміж законодавчих актів України, враховуючи специфіку предмета правового регулювання та коло суб’єктів, на які поширюється їх дія. Передусім слід зазначити, що трудове законодавство регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Водночас, особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств,. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права (далі - трудове законодавство), регулюють трудові відносини та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини. Отже, дія трудового законодавства поширюється, перш за все, саме на ці групи правовідносин, що виникають з трудового договору (або за іншими підставами). Крім того, якщо відносини, пов'язані з використанням особистої праці, виникли на підставі цивільно-правового договору, але згодом в порядку, встановленому ТК РФ, іншими федеральними законами, були визнані трудовими відносинами, до таких відносин також застосовуються положення трудового законодавства. 2) спеціальні норми, які поширюються на окремі категорії працівників (неповнолітніх; жінок; інвалідів; працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці; осіб, котрі працюють у районах з особливими природними географічними та геологічними умовами тощо). У співвідношенні загальних і спеціальних норм виражаються єдність і диференціація трудового права. Принцип єдності виявляється в загальних нормах, а диференціація - у спеціальних. З розширенням договірних засад у регулюванні трудових відносин зростає число спеціальних норм у соціально-партнерських актах - угодах на всіх рівнях і колективному договорі, а також у локальних нормативно-правових актах. Сфера дії трудового законодавства. Ст.. 3 КЗп :ПЗаконодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. За висновком Конституційного Суду України норми трудового законодавства поширюються і на інших осіб публічної служби, яких призначають на посади Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України. Дозволено укладати трудові договори між двома фізичними особами якщо один з них є підприємцем.ЗУ "Про фермерське господарство" – потребує державної реєстрації.

Большая электронная база правовых знаний, содержащая нормативно-правовую библиотеку кодексов, законов, подзаконных актов министерств и ведомств, судебной практики, международных актов, научно-практические комментарии к основным законодательным актам Украины, сборник стандартов, нормативов, классификаторов, регламентных и прочих технических условий в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и оценки соответствия, шаблоны договоров, исковых заявлений и прочей правовой документации, юридическая литература в электронном виде, историко-правовые документы, среди которых Статьи Богдана Хмельниц. - шляхом виключення можливості застосування деяких загальних норм законодавства про працю до певних категорій працівників (наприклад, на державних службовців не поширюється норма про заборону звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку). В.І. Прокопенко називає такі критерії: відношення працівника до майна ПУО; національна приналежність засобів виробництва (майно підприємства); приналежність підприємства до державної форми власності; суспільна значущість. Трудове́ пра́во — самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовування найманої праці на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів. Норми трудового законодавства поширюються тільки на працю, яка має суспільну форму, тобто коли виникають суспільні відносини, що потребують правового регулювання. Не регулюється трудовим правом, наприклад, праця у власному домашньому господарстві, тобто праця "на себе”. Трудове законодавство не поширюється на примусову працю. Трудове законодавство діє там, де є відносини між роботодавцем (власником підприємства або уповноваженим ним органом; фізичною особою) та найманою особою, яка застосовує свої здібності до праці для виконання завдань організаторів праці. Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємопов’язаних парламентських актів, що регулюють відпочинку в галузі реалізації державної політики, щодо правових соціально-економічних організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямування на збереження здоров'я у процесі праці.

3. Список важких робіт та робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється праця жінок. Локальні норми трудового права в Україні — правило загальнообов'язкової поведінки, попередньо санкціоноване державою і прийняте в установленому законом порядку безпосередньо на підприємстві, в установі, організації, і діє в їхніх межах. Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників. (Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 2. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин -- один з найстаріших принципів трудового права. 2) спеціальні норми, які поширюються на окремі категорії працівників (неповнолітніх; жінок; інвалідів; працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці тощо). У співвідношенні загальних і спеціальних норм виражається єдність і диференціація трудового права. Принцип єдності виявляється в загальних нормах, а диференціація - в спеціальних. Перша група норм закріплює принципові положення для всіх працівників без винятку та забезпечує єдність у правовій регламентації відносин у даній сфері. Отож сфера дії трудового законодавства – це передусім коло суспільних відносин, а також відповідне коло суб’єктів, на які поширюється дія норм цього законодавства. Аналіз чинного законодавства дає змогу зробити висновок, що трудове законодавство не поширюється на такі категорії осіб: – військовослужбовців при виконанні ними обов’язків військової служби; – членів ради директорів, правлінь та інших керівних органів, окрім осіб, які працюють на умовах трудового договору Трудові відносини – це відносини між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Згідно до ст.1 Закону «Про колективні договори і угоди» колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання. 1. В період випробування на працівника поширюється законодавство про працю. Є категорії працівників, для яких випробування забороняється (ст.26 КЗпП). У законодавстві про працю щодо припинення трудових відносин застосовуються терміни «припинення трудового договору», «розірвання трудового договору», а також «звільнення з роботи». ЗАКОН УКРАЇНИ. Про працю. Глава І. Загальні положення.

Стаття Мета Закону України "Про працю". Цей Закон регулює трудові відносини, які виникають після укладення трудового договору в установленому цим Законом порядку. У разі якщо ця дія має бути вчинена в юридичній особі, то строк спливає тоді, коли за місцезнаходженням цієї юридичної особи за встановленими правилами припиняються відповідні операції. Письмові заяви та повідомлення, здані до відділення поштового зв’язку до закінчення останнього дня строку, вважаються зданими своєчасно.

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про. Трудові відносини — це врегульовані нормами права відносини щодо застосування праці громадянина в якості працівника (робітника або службовця), який уклав трудовий договір з підприємством, з установою, організацією або з фізичною особою. Ці відносини регулюються нормами трудового права, через що сторони наділяються взаємними правами і обов'язками. їх виконання забезпечується примусовою силою держави. Протягом випробування на працівника поширюється законодавство про працю. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування. Законодавство про працю, хоча і приписує укладати трудові договори, за загальним правилом, у письмовій формі, все-таки не може бути визнане занадто суворим щодо необхідності додержання письмової форми трудового договору порівняно, наприклад, з цивільним законодавством.

1Трудове законодавство поширюється на трудові відносини засуджених, що відбувають покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі. Цим нормам слід надати пріоритет перед ст. 21 КЗпП, що формулює норму загального характеру. Отже, перед працівником власник, за загальним правилом, відповідати не може.

Але сторона, що не несе в даних правовідносинах відповідальність, - це ж і не сторона договору (правовідносин). При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю надаються в порядку, передбаченому закон.

Законодавство про працю. Право громадян України на працю, – тобто на одержання ро-боти з оплатою праці не нижче встановленого державою мініма-льного розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колектив-них трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установ. Зміст права на працю полягає у можливості кожної особи заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується (стаття 43 Конституції України). Це право забезпечується обов'язком держави створювати громадянам умови для повного його здійснення, гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовувати програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Враховуючи викладене та виходячи зі змісту частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України, трудові контракти можуть укладатись у випадках, передбачених як законами, так і постановами Верховної Ради України.


на які відносини поширюється дія норм законодавства про працю

Тема закрыта
 на які відносини поширюється дія норм законодавства про працю
vetalisimus
Сообщение 23.04.2021, 08:43
Сообщение #1


які
*

Группа: на Member
Сообщений: 456
Регистрация: дія 26.07.2015
Пользователь №: 1089
Спасибо сказали: 86 раз(а)

Репутация:   6  на які відносини поширюється дія норм законодавства про працю
Admin
Сообщение 23.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 14
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), TanyaCharming (17.02.2021, 10:57), Benjamine (17.02.2021, 10:57), ElenaTr (17.02.2021, 10:57), PrincessLiza (17.02.2021, 10:57), відносини (17.02.2021, 10:57), jelager (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), Harrixx (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), classicdream (17.02.2021, 10:57), markovitch55 (17.02.2021, 10:57), Michael63 (17.02.2021, 10:57), Evelinux (17.02.2021, 10:57), man55yo (17.02.2021, 10:57), uysie (17.02.2021, 10:57), Avyssos (17.02.2021, 10:57), liakristi (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 23.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Member
Сообщений: 456
Регистрация: 26.07.2015
Пользователь №: 1089
Спасибо на сказали: 86 раз(а)

Репутация:   6  

Admin
Сообщение 23.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
billycoub (17.02.2021, 10:57), Love69Care (17.02.2021, 10:57), ravac77 (17.02.2021, 10:57), Roostada (17.02.2021, 10:57), Seedguy (17.02.2021, 10:57), mayimbe (17.02.2021, 10:57), Robby13 (17.02.2021, 10:57), II860 (17.02.2021, 10:57), SweetMelodyBreeze (17.02.2021, 10:57), Roberto1907 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение23.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Member
Сообщений: 456
Регистрация: 26.07.2015
Пользователь №: 1089
Спасибо сказали: 86 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 23.04.2021, 10:57) *dadu31
Сообщение23.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  crazyfun
Сообщение23.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: норм поширюється законодавства
Тема закрыта


RSS | http://pliashutzarnici.blogspot.com/2021/02/i-5.html http://skajertel.blogspot.com/2021/02/8_9.html http://nevirostui.blogspot.com/2021/02/2_24.html http://nevirostui.blogspot.com/2021/02/9-2021_70.html http://uverennoctinet.blogspot.com/2021/02/blog-post_78.html http://nevirostui.blogspot.com/2021/02/blog-post_85.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.